Red bos de Zeurt

Home

De wijk De Zeurt, gelegen in de Gemeente Schoten, is in het noorden begrensd door de Laarse beek en in het zuiden door de Zeurtebeek (die op zijn beurt uitmondt in de Laarse Beek.De vallei van de Laarse Beek maakt deel uit van het Regionaal Landschap de Voorkempen dat ondertussen definitief is beschermd bij een Ministerieel Besluit van 31 augustus 2012.

Het Bos De Zeurt paalt aan de Zeurtebeek en is goed voor 7 ha, grotendeels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. In de biologische waarderingskaart wordt de fauna en flora van het Bos De Zeurt ook aangemerkt als 'biologisch zeer waardevol'.

Eerdere aanvragen tot verkaveling van het Bos De Zeurt gaven telkenmale aanleiding tot veel bezwaarschriften en werden geweigerd, het laatst nog in 1999 en 2007.

U vindt op deze site de localisatie-kaart en de kaarten voor de biologische waardering en de wateroverstroming.

In 2012 werd een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend (met de referte VK 2012-8). Het openbaar onderzoek in april-mei 2012 leverde opnieuw een 50-tal gemotiveerde bezwaarschriften op. Het Vlaamse Gewest stelde daarna in zijn advies vast dat een milieu-effecten-beoordeling ontbrak. De Gemeente ontving deze brief van het Vlaamse Gewest op 27 augustus 2012.

Op 28 augustus 2012 vergunde het Schepencollege meteen de verkaveling van het Bos De Zeurt. In de vergunning werd nog snel een 'gunstige' 'project-mer-screening' opgenomen. Over deze laattijdig opgemaakte milieu-effecten-beoordeling heeft het publiek geen inspraak gehad tijdens het openbaar onderzoek. De bezwaarschriften werden op analoge wijze eerder vrij vlot afgewezen.

Het dossier "Red Hof ter Linden" (Schilde) bevestigt dat in geval van een keurig openbaar onderzoek de inspraak van de burgers wel zijn vruchten afwerpt. Maar ook de Provincie heeft nu op 22 november 2012 de verkaveling van het Bos De Zeurt vergund.

Wat kan U nu concreet doen voor het behoud van het Bos De Zeurt?
Beroep aantekenen tegen de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Hoe? Het type-bezwaarschrift invullen, tekenen en opsturen.
Wanneer? Het bezwaarschrift vóór 26 januari 2013 opsturen.
Waarheen versturen? Red Bos De Zeurt, Postbus 37, 2900 Schoten.
U kan ook het formulier op deze site invullen en verzenden.
U kan tenslotte een formulier invullen en mailen naar info@redbosdezeurt.be.

Uw stem telt. Het actiecomité "Red Bos De Zeurt" zamelt de beroepen in en blijft zorgen voor de juridische bijstand.